Atölyelerimiz

ATÖLYELERİMİZ
YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

‘’Drama Hayatın Provasıdır’’

Oyun oynamak çocukların yaşamlarındaki en temel şeydir. Yaratıcı dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Drama, yaparak yaşayarak birinci elden öğrenme yöntemidir ; çocuklar için hayatın provasıdır.

Yaratıcı drama dersimizde her çocuğun ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımları ise şöyle özetleyebiliriz:

-Kendini daha iyi ifade etme

-Yaratıcılığını ve estetik duygularını geliştirme

-Sosyalleşme, arkadaşlarıyla işbirliği yapabilme

-İletişim becerilerini geliştirme

-Özgüveninin artması, hayal gücünü geliştirme

-Eleştirel düşünme ve tartışmayı öğrenme

-Problem çözme becerisini geliştirme

-Empati becerisini geliştirme

Dramatik etkinlikler, çocukların içindeki enerjiyi boşaltmalarını, günlük sıkıntılarından kurtulmalarını ve deşarj olmalarını sağlar.


RİTM VE MÜZİK ATÖLYESİ

Müzik, konuşma ve dans, insanın kendini ifade etme araçlarıdır. İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır.

Tüm insanların müzik, konuşma, dans ve bu üçünün birleşiminden ortaya çıkan ritim duygusunu hissetmesi ve bu yolla kişilerin içlerindeki yaratıcı gücün tetiklenmesidir. Bu yaratım sonucu ortaya çıkacak ürünler bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlayacağı gibi, sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirecektir.

Bu anlamda okulumuzda geleceğimiz olan çocuklarımızın, ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler sanatı özümseyerek yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilmeleri, yaşamlarını estetize edebilmeleri ve geleceğin sanatçılarını keşfederek onların yönlendirmeleri konusunda  önemli bir misyon üstlenmiştir.

Müzik ve ritim

Müzik deneyimleri(müzikal sesler ,ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları)

Müzik eşliğinde hareket

Yaratıcı Dans

Müzikle öykü oluşturma

Şarkılar ve parmak oyunları

Bu atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Ritim duygusunun gelişimi, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştirme, dinleme ve uygun sesler çıkartabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi amaçlanır.


HAYAL TASARIM ATÖLYESİ (RESİM, SERAMİK, SANAT)

Öğrencilerimizin okul müfredatına paralel olarak algılama, düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerisi kazandırmak ve geliştirmek hedeflenmektedir.

Anaokulumuzda hayallerin gücüne inanıyoruz. Öğrencilerimizin özgürce hayal kurmaları ve hayallerini gerçekleştirmek için Hayal Tasarım Atölyesini hazırladık. Öğrencilerimiz Hayal Tasarım Atölyesi'nde hayallerini özel aktivitelerle 3 boyutlu cisimlere taşıyor.

Bu atölye, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuvar karışımı bir alandır. Eldeki proje ile ilgili Uzman Eğitimciler tarafından, haftalık aktiviteler ve kullanılacak malzemeler planlanır ve temin edilir. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir.

Bu atölyede değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde kâğıtlar, hamur, kil, çamur ve birçok sanat malzemesi bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu resim, heykel ve diğer çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur. Çocuk, sanat atölyesinde yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenir ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında hissettiklerini özgürce, dışarıya aktarma fırsatı bulur.

Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur. Sanat eğitiminde amaç; sanatçı yetiştirmekten öte kişinin toplumda bir birey olabilmesi, sosyalleşmesi, düşünme, kavrama, sorunların üstesinden gelme, üretme becerisi gibi pek çok özellikleri kazandırmaktır. Sanat etkinlikleri arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma gibi birçok etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler içerisinde çocuğun yaratıcılıklarına ortam sağlaması, üç boyut kavramının gelişmesi bakımından farklı türdeki yoğurma maddelerinin sanat atölyesinde belirli aralıklarla ve sürelerle kullanılması çocuğun gelişimi için çok önemlidir.

3-6 yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve kişisel becerilerine yönelik yararları vardır. Kendine güven duymasını sağlayan , Sabırlı olmayı aşılayan, Kavga kızgınlık gibi dürtülerini, öfke ve kin gibi duygularını seramik ana malzemesi olan kil ile yok eden, Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttıran, Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştiren, Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştiren bireyler yaratıyoruz.


HAREKET VE OYUN JİMNASTİK ATÖLYESİ

Hareket atölyemiz, çocuklarımızın ince ve kalın kas gelişimini destekleyecek spor aktiviteleriyle; bir yandan onların enerjilerini doğru yönde kullanmalarını diğer yandan gerilim ve kaygıdan kurtulmalarını sağlar.  Step,  jimnastik, zıplama, atlama, yoga, modern dans, ritimle sallanma, beden hareketleri içeren etkinleri içerir. Temel hareket becerileri geliştirilir. Fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimin desteklenmesine yardımcı olunur. Kendine güveni tam, disiplinli, kolay iletişim kurabilen cesur, atak, dikkatli, mutlu öğrenciler yetiştirilir. Sporu yaşam tarzı olarak benimsemelerine destek verilir.


FEN VE DOĞA,  BİLİM ATÖLYESİ

Anaokulu Fen ve Doğa Atölyesi;  çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme imkânı sağlayan özel bir atölyedir. Fen-doğa programı, dokun, dene ve öğren ilkeleriyle çocuklarımızın yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini hedefler. Çocuklarımız doğayla ne kadar etkileşim içindeler? Çevrelerinde ki değişimleri ne kadar fark edebiliyorlar? Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak, kendi sebzelerini yetiştirmek, küçük canlıları, kuşları gözlemlemek için doğa çalışmalarının işleyişi çok önemlidir. Kuşların kışın beslenmeleri için kuş evleri hazırlıyoruz. Ekolojik sistemi tanıyor ve bizim için ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz. Parmak izlerimiz aynı mı? Derimiz bizi Nasıl korur? Yağmur yağdırabilir miyiz? Hangisi daha sıcak? Tırtıl Nasıl kelebek oldu? Çiçeğimiz Nasıl renklendi? Gibi daha pek çok sorunun cevabını bilim ve doğa atölyesinde öğreniyoruz.

Öğretmenlerimiz,  öğrencileri için çeşitli fen ve doğa etkinlikleri hazırlarlar ve rehber konumunda, iyi bir gözlemci olarak, çocukların hepsine çeşitli durumlarla ilgili deneme, tahmin etme, yanılma, gözlem yapma, soru sorma, problem çözme, araştırma ve inceleme fırsatları sunarlar.

Bu atölyede dünyayı, etrafımızdakileri, en bilimsel ve temel halleriyle ele almaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza bilimsel düşünme becerisi katıp ileriki yaşamlarında üretime katıldıklarında neden, nasıl sorularını sorabilen, yeni düşünceler üretebilen, hala merak eden, dünyayı tanımak ve anlamak isteyen çocuklar olsunlar istiyoruz çünkü. Yani aslında sınırları olmasın, çılgınca düşünebilsinler ve deneyebilsinler istiyoruz. Peki, biz onların önlerine sınır koyarak sınırsızlaştırabilir miyiz? Tabii ki hayır işte bu yüzden atölyemiz var. Fen ve matematik atölyemizde doğayı, organik ve organik olamayan materyalleri inceliyoruz. Bu etkinliklerin temelini doğadaki canlı ve cansız varlıklar oluşturuyor, insanlar, bitkiler, hayvanlar, dış görünüşleri, yaşam şekilleri, beslenme şekilleri, diğer canlılarla benzer ve farklı yönleriyle ayrıntılı şekilde ele alıyoruz. Çeşitli deneyler yapıyoruz ve çocukların merak duygularını ve anlama isteklerini daha da perçinliyoruz.


DENEYLER

Yaşam bilimi

Doğa bilimi

Besinler

 Keşifler ,icatlar

Bitkiler,hayvanlar

Teknoloji

Belgesel izleme

Kolleksiyonlar

Ekolojik Pazar

Müzede çalışma ,inceleme


SATRANÇ ATÖLYESİ

Okul Öncesi Eğitimde Satrancın Faydaları

 -Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir;

Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar

 -Dikkati Geliştirir;

Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır

-Öngörüyü Geliştirir;

Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır ” Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?” sorusunu kendisine sorar.

Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir;

-Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

-Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir;

Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.

-Özgüven Kazandırır;

Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.

-Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır;

Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken “düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket…” gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.

-Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir;

Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

-Zevk Verir ve Eğlendirir;

Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.


İNGİLİZCE

Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0–6 yaş grubundayken atılmalıdır. 6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerininin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla kaydedilmiştir. Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğini azalmasından başka bir şey değildir. Bu araştırmalar bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda uzmanlaşmasının da daha kolay olduğunu göstermiştir. Çocuklar iyi birer gözlemcidir. Erken yaşlarda algılarının yüksek olmasından kaynaklı yeni bir dili öğrenirken ana dili öğrenme prensip ve yollarını hatırlayarak bunları İngilizce öğrenmek içinde kullanabileceklerini kısa sürede fark ederler ve uygulamaya koyarlar.

* Okul öncesi çocuklar yabancı dili çeşitli aktivitelerle öğrenirler (Oyun Merkezli Öğretim). Buradaki rol modelleri öğretmenleridir. Öğretmenler öğrencilerin çeşitli öğrenme tiplerine hitap eden farklı oyunlarla ve sürekli tekrarlarla öğrencinin dikkatini çekerler ve öğrenmeye istekli hale gelmelerine yardımcı olurlar. Çocuk, bu süreçte önce faaliyeti izler, daha sonra amacı anlar ve yetişkinin konuştuğu dilden gerekli anlamı çıkarır. Bir süre sonra ana dilde olduğu gibi yabancı dili de kullanmaya başlar. Bu bir binanın temelden yukarı doğru yavaş yavaş inşa edilmesine benzetilebilir. Yetişkinin buradaki görevi binaya destek veren iskele olarak adlandırılabilir.

* Yabancı dil eğitiminde önemli olan öğrendiği yabancı dili hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Bu yaş grubundaki çocuklar henüz zihnen aşırı bilgiyle yüklü olmadıklarından öğrendiklerini çok daha kolay hafızaya alabilmekte ve uzun süreli öğrenimi gerçekleştirebilmektedirler.


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.